Huishoudelijk Reglement 2015 e.v.

Opgericht 1 november 1928

 

 Huishoudelijk reglement van de EHBO vereniging Stolwijk

 

Doel

Artikel 1

De vereniging heeft en doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a)    Het in leven roepen van cursussen, waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

b)    Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen

c)    Het aanschaffen en uitreiken van materiaal.

d)    het samenwerken en participeren in activiteiten die tot doel hebben onderricht en scholing op het gebied van eerste hulp te bevorderen (JEUGD EHBO)

 

Lidmaatschap en donateurs

Artikel 2

a)    Leden zijn zij die een geldig eenheidsdiploma of deelcertificaat bezitten.

b)    De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.

c)    Leden van de vereniging zijn zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.

d)    Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

e)    Begunstigers zijn zij die vrijwillige jaarlijks financieel bijdragen

 

Artikel 3

De contributie voor leden wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld, waarvoor zij de herhalingslessen kunnen volgen.

Ereleden, bestuursleden en lotussen hebben dispensatie op de contributie.

 

Artikel 4

Leden die een geldig eenheidsdiploma of deelcertificaat bezitten verbinden zich in alle hun voorkomende gevallen eerst hulp te verlenen, geheel overeenkomstig de voorschriften hun op de cursus gegeven.

 

Artikel 5

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Zij die als lid wensen toe te treden, kunnen ten alle tijden bij het secretariaat aanmelden.

De onder artikel2a genoemde leden verbinden zich bij tussentijds toetreden voor hun gehele contributie over het lopende jaar indien dit toetreden voor 1 juli plaatsvindt.

Leden die zich niet voor 1 december aan de secretaris schriftelijk hun lidmaatschap hebben opgezegd, verbinden stilzwijgend als zijnde voor het volgende jaar. Opzeggingen zullen tevens schriftelijk door de secretaris worden bevestigd.

Zowel contributies als donaties worden eens per jaar geïnd.

De leden zijn verplicht de secretaris mededelingen te doen van adreswijzigingen.

 

 

Bestuur

Artikel 6

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen onder wie een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Op de jaarlijkse ledenvergadering treden, volgens het rooster bestuursleden af, die echter herkiesbaar kunnen zijn.

De leden van het bestuur verdelen onderling hun werkzaamheden.

In het bestuur kunnen alleen zitting hebben de in artikel 2a genoemde leden.

Voor vacatures binnen het bestuur maakt het bestuur een aanbeveling van tenminste één kandidaat, terwijl de leden het recht hebben deze aanbeveling uit te breiden door dit kenbaar te maken uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de te houden ledenvergadering.

Het bestuur vergadert tenminste 2 maal per jaar, of zo dikwijls het dit nodig acht.

 

Artikel 7

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

Alle stukken, de vereniging bindende, worden namens het bestuur door de voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers getekend.

 

Artikel 8

De voorzitter leidt alle vergaderingen en samenkomsten. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

 

Artikel 9

De secretaris is belast met het bij houden van de ledenlijst en draagt er zorg voor dat penningmeester van alle veranderingen daarin op de hoogte is. Hij/zij is verantwoordelijk dat EHBO Nederland en de regio tijdig alle gegevens omtrent de vereniging ontvangen, die deze wenselijk achten. Hij/zij houdt notulen van alle vergaderingen, voert de correspondentie en beheert het archief.

 

Artikel 10

De penningmeester is belast met het beheer der gelden en volgt daarbij de aanwijzingen hem door het bestuur gegeven. Hij/zij zorgt ervoor, dat de contributie en andere baten regelmatig geïnd worden, zomede dat de betalingen namens de vereniging op tijd geschieden. Voor zijn beheer is hij/zij verantwoording schuldig aan het bestuur, dat dit kan verifiëren zo vaak het dit wenst.

 

Rollen

Artikel 11

Naast de in artikel 8 t/m 10 gedefinieerde bestuursfuncties zijn er binnen de verenging ook een aantal rollen die vervult dienen te worden. Vervulling van deze rollen vindt op aanwijzing van het bestuur plaats.  Uitvoering kan door leden van de vereniging (artikel 2a) plaats vinden.

 

Artikel 12

De verbandmeester is belast met toezicht, aanvulling, onderhoud van het aanwezige verband, oefen en lesmateriaal en verzorgt voor de aanvulling van de bestaande materialen(verbandtassen). Hij/zij legt hierover verantwoording aan de penningmeester.

 

Artikel 13

De cursuscoördinator is het aanspreekpunt voor de kader en lotus. Hij/Zij definieert in overleg met het kader de cursusplanning en zorgt voor voldoende ondersteuning van de lotussen gedurende de cursusavonden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de cursusplanning.

 

Artikel 14

De Website beheerder is verantwoordelijk voor het technisch up-to-date houden van de website en plaatst door het bestuur aangeleverde informatie op de website. Het bestuur is verantwoordelijke voor de website inhoud, eerste aanspreekpunt is de secretaris.

 

Artikel 15

De jeugd EHBO coördinator is belast met het coördineren van de vrijwilligers die helpen op de basisschool. Tevens zal hij/zij de benodigde verbandmaterialen via de verbandmeester betrekken. Formele correspondentie met de betreffende scholen en examinators blijft een bestuursverantwoordelijkheid.

 

Artikel 16

De inzetcoodirinator is belast met het coördineren van de vrijwilligers gedurende de verschillende evenement-ondersteuningen.

 

Artikel 17

De AED beheerder is belast met het onderhoud van de geplaatste AED’s in de kern Stolwijk, Haastrecht en Vlist  en is het aanspreekpunt na inzet van een AED en de leverancier.

 

Vergaderingen

Artikel 18

De vergaderingen worden verdeeld in:

a)    Jaarlijkse ledenvergadering

b)    Buitengewone vergaderingen

c)    Openbare vergaderingen.

 

 

Artikel 19

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden in de eerste drie maanden van het jaar waarbij gestreefd wordt deze in januari te houden tot:

1)    Het brengen van een verslag door de secretaris over de verrichtingen in het afgelopen jaar en de toestand van de vereniging in het lopende jaar.

2)    Het uitbrengen van een verslag van de kascommissie over controle van rekening en verantwoording van de penningmeester.

3)    Het uitbrengen van een financieel verslag over het afgelopen jaar door de penningmeester.

4)    Benoeming nieuwe kascommissie ter controle van rekeningen, verantwoording van de penningmeester.

5)    Het vervangen der aftredende bestuursleden.

6)    Het behandelen van hetgeen verder ter tafel mocht komen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn twee weken. De bijeenroeping geschiedt door de leden van de vereniging te zenden schriftelijke mededeling, onder vermelding van de agenda.

 

Artikel 20

Buitengewone vergaderingen kunnen door het bestuur worden belegd zo dikwijls het dit nodig oordeelt, of binnen vier weken nadat daartoe het schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden is ingekomen, met opgave van (de ) het verlangde punt(en) van behandeling.

 

Artikel 21

Openbare vergaderingen kunnen door het bestuur worden belegd teneinde het doel der vereniging meerdere bekendheid te geven.

 

Artikel 22

In de vergadering brengt ieder lid (art.2a) één stem uit. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij stemming over personen geldt de volstrekte (de helft plus een) meerderheid, indien na een tweede vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt wordt gestemd over de beide personen, die de meeste stemmen verkregen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 

 

Administratief beheer

Artikel 22

Het bestuur behoeft de machtiging der vergadering tot het vervreemden, bezwaren of verkopen van bezittingen der vereniging, welke het bedrag van €2000,-- overschrijdt.

Op deze vergadering moet minstens de helft van het aantal leden aanwezig zijn. Indien niet de helft van het aantal leden aanwezig is, kan een volgende vergadering, waarop deze machtiging weer wordt gevraagd, tot een besluit komen, ongeacht het aantal aanwezigen.

 

Artikel 23

Wijziging in dit reglement na goedkeuring door het bestuur of ontbinding der vereniging kan alleen geschieden volgens besluit van een vergadering, genomen met minstents driekwart der uitgebrachte stemmen op voorstel van het bestuur of op een daartoe schriftelijk bij het bestuur ingediend met redenen omkleed voorstel van tenminste één tiende der leden.

Rechtens is de vereniging ontbonden, zodra zij uit minder dan 10 leden bestaat.

Bij ontbinding der vereniging is het bestuur belast met de liquidatie.

Een eventueel batig liquidatiesaldo zal door de liquidateuren worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk met het doel van de vereniging overeenkomt, waarbij het doel een ANBI status dient te voeren.

 

Artikel 24

In gevallen waarin dit reglement of statuten niet voorziet, wordt door het bestuur beslist.

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
Facebook